تازه ها - کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
طراحی سازهای ضد زلزله
‏ آندرسون‏ جیمز
۱۳۸۰
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مبانی کنترل کیفیت
‏ سلماس نیا‏ علی
۱۳۹۸
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مبانی دینامیک گازها
‏ بیبلارز‏ اسکار
۱۳۹۴
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اصول مکانیک مواد مرکب
‏ گیبسن‏ رونالد اف
۱۳۹۸
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مدیریت کیفیت فراگیر
‏ راس‏ جوئل المور
۱۳۹۰
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کنترل کیفیت آماری
‏ گرانت‏ یوجین لودویک
۱۳۸۴
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تصمیم گیری چند معیاره
‏ امیری‏ مقصود
۱۳۹۶