کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

رویداد ها

برنامه گرنت فناوری

به منظور توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی،  زمینه‌سازی حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین، افزایش ظرفیت توسعه فناوری و حمایت از صاحبان ایده‌های فناور با هدف تولید نمونه اولیه، دفتر امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا از طریق پارکهای علم و فناوری استانهای تعیین شده در قالب طرح  ” گرنت جوانه “حمایت می‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه گردد:

https://techgrant.msrt.ir